به هرکسی که می رسی ، می گوید :


آدم فقط یکبار عاشق می شود ..
دروغ است …
تو باور نکن …