ای کــاش !!

ای کــاش !!

فـ
ـشـار . . .


غــصــهـ . . .

غـــمـ . . .

درد . . .

واحـد و عــدد داشــتـ !!

کـاش . . .

قــابــلـِ قـیـاسـ و انــدازهـ گــیـری بــــود !!

آن وقــــتـ شــایــد . . .

روزگــار بــا تــمــامِـ بـی رحــمـی اش مـی فـهـمــیـد

بــر ســر یــک نــفـر چــقــدر آوار مـی ریــزد!

/ 0 نظر / 10 بازدید