هـمـیـטּ (!)

آدم هـآـﮯ ایـטּ سـرزمـیـטּ ســـردنـــد ....

نــگــآه هــآیـــشــآטּ حـــرفــهــآیـــشـــآטּ هـمـﮧ بـوﮯ سـردـﮯ مـیـدهـد

عــشــقـ در ایـטּ سـزمیـט بـﮯ مـعـنـآسـتــ

فـقط محـبـتشـآטּ ایـטּ اسـتـ ڪـﮧ

بـرآﮯ زخـمـ هآیـتـ نمــڪـدآטּ مـﮯ آورند

هـمـیـטּ (!)

/ 0 نظر / 6 بازدید