ـعـ ـ ـشـ ـ ـقـ

!"ـ ـ ـعـ ـ ـشـ ـ ـقـ ـ ـ"! یــاد بــگیــر چــهــ جــوریــ بـــــــیــــــدار بــمــونــیــ...! و گــــــر نـــــهــ بــا هــر کــســیــ مــیــشــهــ خــوابــیــد...!!! بــــاور کــــنــ!

/ 0 نظر / 6 بازدید