...

وقتی تنهایم گذاشت و رفت بهش گفتم:
خط زدن برمن.پایان من نیست.اغاز بی لیاقتیه توست!
همیشه بهترین برای من بوده و هست...
اگرمال من نشدی... قطعابهترین نبودی!!!
و نیستی...
این تونیستی ک مرافراموش کرده ای...این منم ک ب یادم اجازه نمیدهم حتی ازنزدیک ذهن تو عبورکند...
صحبت ازفراموشی نیست
صحبت ازلیاقت است..محکمترازانم ک برای تنهانبودنم انچه ک اسمش راغرور گذاشتم برایت ب زمین بکوبم...
احساس من قیمتی داشت ک تو برای پرداخت ان فقیر بودی

/ 0 نظر / 3 بازدید