اگر

بت پرست نیستم 
اگر دوستت دارم 
نه به این خاطر است که ایده آلی
نیستی 
ایده آل نیستی 
اما تو را با هیچ ایده آلی عوض نمی کنم
زیرا جایت 
یک جای قشنگ در قلبم است 
جایی که صاحبش فقط تویی 
دوستت دارم 
به اندازه ی همان روز !
می دانی کدام روز ؟
درست به اندازه ی
یک روز قبل از اینکه تو بگویی دوستت دارم
درست یک روز قبل 
اگر هم اکنون بیشتر 
شعرهایم را 
برایت به رقص در می آورم
به این خاطر است
که تو دیگر 
یا دیگر نمی گویی
من همیشه عاشق بودم 
درست از یک روز قبل از اینکه تو بگویی دوستت دارم
دوست داشتن
با جا و مقام پرستی 
پول پرستی و 
ایده آل پرستی فرق دارد
با بت پرستی فرق دارد
این یک عریضه است
یک فریاد 
یک اعتراض خفه شده 
از منه عریض نویس فقیر 
برای تمام عاشق هایی 
که فراموش شده اند 
از چشم یار

/ 0 نظر / 12 بازدید