هــــیس . . .

هــــیس . . . 

! مـے خوآهم رב نفس هــایش بـﮧ گوش برسـב . . . !

امـا . . . !

گوشم בرב مـے گیرב از ایـטּ همـﮧ بـے صـבایـے

בل تنگـے هآیم را مچالـﮧ مـے ڪــنم و

پرت مـے ڪــنم سمتــ آسمآטּ !

בلواپس تـو مـے شوم ڪـﮧ ڪـجاے قصـﮧ مآטּ سـڪـوتــ ڪــرבه ایـے

ڪـﮧ تــو را نمـے شنوم . . .

/ 0 نظر / 13 بازدید