!!!

تا حالا امتحـــــــان کردی؟؟!!

گاهی بعضی آدمـــــــا کارشون میشـــه بشکن بشکن راه انداختن...

شاید با اینحرفـــــــم خندت بگیره

اما اگر یکم عمیقتر بهش فکر کنی خنـــدت میشه یه خنــــــــده ی تـــــــــــــلخ...

واسه بعضیا نیشخندی زهــــــــر دار به لبشون مینشونه
اما واقعا تاحالا فکـــر کردی بهــــــــش!!!

عجـــــــــب بشـــــــکن بشـــــــــــکنی راه افتاده...!!!

همون بشکن بشکنی که یـــروزی در جوابش میگفتیــــــم :

مــــــــــــــــــــن نمی شکـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــنم !!!! 

اما حــــالا...

وقتی میگی بشــــــکن بشکـــــــــــنه

همـــــــه از صد فرسخـــــی خودشونو میرسونن

و واسه شکســـــــــتن میخوان 
از دیگری پیشی بگیــــــــــرن

/ 0 نظر / 7 بازدید